Danzas de Kenia :   Borana     Giriama (1)   Giriama (2)    Goma    Kalenjin   Kamba   Kikuyu (1)   Kikuyu (2)  
Luo   Maasai   Pokomo   Pokot   Samburu (1)   Samburu (2)   Swahili   Turkana (1)   Turkana (2)